Chất hấp thụ XAD-2, kích thước hạt 20 - 60 mesh, Sigmaaldrich, USA

Ngày đăng: 24-06-2020 01:07

Mã sản phẩm: 10357 (500g) hoặc SU853005 (5kg)

Các Method dùng XAD-2 để lấy mẫu không khí:

1. NIOSH 2541. FORMALDEHYDE: 

SOLID SORBENT TUBE (10% (2-hydroxymethyl)piperdine on XAD-2, 120 mg/60 mg)

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/2541.pdf

2. NIOSH 5515. POLYNUCLEAR AROMATIC HYDROCARBONS

FILTER + SORBENT (2-µm, 37-mm PTFE + washed XAD-2, 100 mg/50 mg)

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/pdfs/5515.pdf

3. TCVN 11314:2016. KHÔNG KHÍ XUNG QUANH - XÁC ĐỊNH TỔNG HYDROCACBON THƠM ĐA VÒNG (PHA KHÍ VÀ PHA HẠT) - THU MẪU BẰNG BỘ LỌC HẤP THỤ VỚI PHÂN TÍCH SẮC KÝ KHÍ/KHỐI PHỔ

Nhựa hấp phụ, polyme styren/divinylbenzen (XAD-2), hạt hình cầu, đường kính 500 μm, được làm sạch trước.

4. NIOSH 5600. ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES

FILTER/SOLID SORBENT TUBE (OVS-2 tube: 13-mm quartz filter; XAD-2, 270 mg/140 mg)

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/niosh-5600.pdf

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

HHT Scientific Company at Vietnam

Email: sales@hht-scientific.com

Phone: 0962888421 gặp Ms. Xuân